2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

 

Szanowni Czytelnicy!

 

1.Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 1/2003, NIP 682-15-67-722, REGON 357939605

tel.: 41 351 40 48 w.11; e-mail: bib.koszyce@wp.pl

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce, e-mail: iod@koszyce.gmina.pl

 

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Niepodanie danych uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

 

Zadania ustawowe - przepisy regulujące dany rodzaj postępowania i czynności:

 

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych - ich wypożyczeniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r.; tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 574, Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r.; tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 997. oraz art.6 ust.1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

4. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. Dane osobowe są przechowywane 5 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów i po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

 

5. Dane osobowe są przetwarzane w systemie bibliotecznym Libra 2000.

MOL Sp. z o. o. ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

 

6. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu państwom trzecim(poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

8. W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem pozyskania danych osobowych Użytkownika jest rodzic lub opiekun prawny.

 

9. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

 

10.Użytkownik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy. Prawo do bycia zapomnianym. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11.Użytkownik Biblioteki ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszycach, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce lub poprzez katalog LIBRA 2000.

 

12. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koszycach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprez.

 

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.